Deze Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 40/2011.

HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA Vereniging een overeenkomst sluit betreffende een vaartuig of een deel van een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een vaartuig of een deel van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. Regieovereenkomst: overeenkomst waarbij een vergoeding wordt betaald voor de werkelijke gemaakte uitvoeringskosten van het werk, verhoogd met een opslag voor algemene kosten en winst.
e. Elektronisch: per e-mail of website.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst van koop, verkoop, bouw, ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud van vaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn die tussen de ondernemer en consument worden gesloten.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten die het gevolg zijn van de- ze vertaling, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE
1. De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een ter- mijn is gegeven voor acceptatie.
3. Het schriftelijke, dan wel elektronische, aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk ge- durende de opgegeven termijn of, bij ontbreken van een termijn, gedurende tien werkdagen na dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden, waarbij vermeld worden:
- prijzen, maten, gewicht en levertijd en eventueel motorvermogen en snelheid;
- variabele of vaste prijs/aanneemsom of regie overeenkomst met of zonder richtprijs;
- ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en/ of bestekken voor zover deze voor de offerte dienstig zijn;
- voor in- en verbouwingen die rechtstreeks met de koop verband houden de afzonderlijke prijs (aan- neem som) en de duur van het in- en verbouwen.
5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen en geeft een indicatie van het moment van oplevering.
6. Alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, bestekken, berekeningen en andere toelichtingen en verduidelijkingen die bij het aanbod van een in- of verbouwing of van een reparatie worden verstrekt, blijven het eigendom dan wel het bezit van degene die deze heeft verstrekt. Zij zijn beschermd volgens de Auteurswet en mogen niet aan derden ter hand worden gesteld, behoudens voor zover noodzakelijk voor herstel-, reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
7. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van de- ze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan- wel elektronisch vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.
4. Een overeenkomst tot verbouwing of reparatie heeft uit- sluitend betrekking op de werkzaamheden die de onder- nemer redelijkerwijs heeft kunnen voorzien.

ARTIKEL 5 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Indien niet expliciet anders is overeengekomen, is er sprake van een vaste koopprijs of een vaste aanneem- som en zijn de volgende bepalingen van toepassing:
1. In het geval van door de consument gewenste toe- voegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan de ondernemer slechts een verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de consument tijdig heeft gewezen op de prijsverhoging, tenzij de consument dit redelijkerwijs had moeten begrijpen.
2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de onder- nemer zowel in de vaste als in de variabele overeen- gekomen prijs te allen tijde worden doorberekend.
3. De ondernemer heeft het recht de extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit wijzigingen in het werk of onderbreking in de werkzaamheden, voor zover deze zijn veroorzaakt door niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaken en die door de ondernemer niet waren te voorzien ten tijde van de prijsafspraak.
4. Indien de omstandigheden genoemd in dit lid onder c zich voordoen, alsmede indien de omvang van de werkzaamheden groter blijkt te zijn dan voorzien, moet de ondernemer zijn werkzaamheden terstond opschorten en met de consument overleggen over het al of niet voortzetten van de werkzaamheden en over de wijze waarop. De ondernemer heeft in ieder geval recht op vergoeding voor het reeds verrichte werk en de daarmee verband- houdende kosten.
5. Indien aanvullende overeenkomsten bijzondere invloed hebben op de prijs, de levertijd, de maten, het gewicht en eventueel het motorvermogen en de snelheid, moet daarvan door de ondernemer melding worden gemaakt.
2. Indien partijen een variabele koopprijs of variabele aanneemsom zijn overeengekomen zijn de volgende bepalingen van toepassing:
a. Op verzoek van de meest gerede partij wordt elke verhoging of verlaging van prijzen, voor zover van invloed op de koopprijs of de aanneemsom, door- berekend indien zij meer dan drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst optreedt en er nog niet is geleverd, dan wel de bedoelde werkzaam- heden nog niet of nog niet geheel zijn uitgevoerd. De ondernemer zal echter niet doorberekenen, indien bij tijdige bestelling een prijsstijging niet van invloed op de koopprijs of aanneemsom zou zijn geweest. Onder verhoging of verlaging van prijzen wordt me- de begrepen een wijziging van de wisselkoers van de valuta waartegen het toegeleverde materiaal of goed is betaald in verhouding tot de koers van de valuta die aan de koopprijs of aanneemsom ten grondslag is gelegd.
b. Elke verhoging of verlaging van lonen en andere arbeidsvoorwaarden bij cao of bindende loonregeling die door de ondernemer wordt toegepast, alsmede elke voor zijn rekening komende verhoging of verlaging van premies voor de sociale verzekeringen kunnen door de ondernemer worden doorberekend voor zover van invloed op de aanneemsom en voor zover optredend na meer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.
c. Indien als gevolg van verhoging van prijzen als bedoeld in dit lid de koopprijs of aanneemsom met meer dan 15% stijgt, heeft de consument het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
3. Indien partijen een richtprijs zijn overeengekomen en de werkzaamheden kunnen conform de daarbij behorende omschrijving worden uitgevoerd, dan kan een verhoging of verlaging van de prijs maximaal 10% bedragen.

ARTIKEL 6 - DE LEVERTIJD/DE LEVERING
1. Onder levertijd wordt verstaan het tijdsverloop tussen enerzijds de datum waarop de koopovereenkomst is gesloten dan wel de opdracht tot bouw, ver-, af- en inbouw, reparatie of onderhoud is gegeven en anderzijds de overeengekomen datum van levering af bedrijf of depot in Nederland.
2. De ondernemer is verplicht de consument, onder ver- melding van de redenen, schriftelijk in kennis te stellen zodra overschrijding van de levertijd is te verwachten en zo mogelijk aan te geven hoe groot de overschrijding zal zijn.
3. De levertijd wordt verlengd met de vertraging die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van de nalatigheid van de consument. Onder nalatigheid wordt daarbij ver- staan het niet nakomen door de consument van een verplichting jegens de ondernemer betrekking hebbende op het vaartuig. Hiervan is in ieder geval sprake als de consument ondanks tijdige aanmaning het door hem aan de ondernemer verschuldigde en opeisbare bedrag niet tijdig voldoet. Ook komen de kosten die een voorzienbaar en naar ervarings regelen te verwachten gevolg zijn van de nalatigheid voor rekening van de consument.
4. De ondernemer is pas in verzuim indien de levertermijn met meer dan 15% wordt overschreden als gevolg van oorzaken die de ondernemer zijn toe te rekenen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de consument het recht van opschorting en/of ontbinding conform artikel 17.
5. De levering vindt plaats af bedrijf in Nederland. Indien een leveringsproefvaart plaatsvindt, geschiedt de leve- ring echter op de plaats die voor de leveringsproefvaart is overeengekomen.
6. De ondernemer zal de consument vóór levering van het vaartuig of van andere te leveren zaken de gelegenheid bieden het vaartuig of bedoelde andere zaken te (laten) inspecteren. In geval van reparaties, verbouw-, inbouw-, afbouw- of onderhoudswerkzaamheden zal de ondernemer de consument vóór oplevering de gelegenheid bie- den de uitgevoerde werkzaamheden te (laten) inspecteren.
7. Indien een (leverings)proefvaart is overeengekomen, zal de ondernemer de consument vóór levering dan wel op- levering de gelegenheid bieden voor die (leverings-) proefvaart.
8. De consument moet binnen twintig werkdagen na ont- vangst van de kennisgeving door de ondernemer tot het maken van de inspectie en/of de (leverings)proefvaart gebruikmaken van de geboden gelegenheid.
9. Indien de consument binnen deze termijn van twintig werkdagen geen gebruik maakt van de hem geboden gelegenheid, wordt het vaartuig of de zaak geacht te zijn geleverd tenzij er sprake is van overmacht aan de zijde van de consument.
10. Indien de levering heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden op grond van lid 7, gaat het risico voor het geleverde over op de consument.
11. Indien de consument na levering in gebreke blijft met de afname van het vaartuig of andere zaken, worden deze opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 7 - TE VERVANGEN ONDERDELEN EN INRUIL
1. Indien de consument bij het verstrekken van een onder- houds- of reparatieopdracht daartoe expliciet heeft ver- zocht, worden de te vervangen onderdelen na uitvoering van de opdracht aan hem ter beschikking gesteld. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantie- claims moeten worden afgezonderd; in dat geval worden de onderdelen pas ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld.
In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de ondernemer, zonder dat de consument op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
2. Indien de consument bij koop of nieuwbouw van een vaartuig of andere zaak is overeengekomen dat hij een gebruikt vaartuig of andere zaak inruilt, wordt het in- geruilde vaartuig of die zaak pas eigendom van de ondernemer na de feitelijke levering daarvan. Indien de consument het in te ruilen vaartuig of de in te ruilen zaak blijft gebruiken in afwachting van de levering van het nieuwe vaartuig of de nieuwe zaak, komt schade of verlies, door welke oorzaak dan ook, voor rekening en risico van de consument.

ARTIKEL 8 - CONFORMITEIT
1. De ondernemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Tenzij wegens specifieke eisen anders is overeengekomen, zijn bij uitvoering van de overeenkomst de volgen- de afwijkingen mogelijk:
± 1% lengte over de stevens;
± 1% breedte over alles;
± 1% holte;
± 5% diepgang;
± 2% stahoogte onder de balken;
± 1% maximale hoogte boven wateroppervlak;
± 10% gewicht;
± 5% motorvermogen en
± 10% snelheid (bij standaarduitrusting).
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken in het ont- werp van het vaartuig indien dit ontwerp niet door hem- zelf is geleverd. Evenmin staat de ondernemer in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van materialen en uitrustingsstukken waarvan de toepassing of aan- wending door de consument is voorgeschreven of die door hem zijn geleverd. Indien de ondernemer bekend is of kan zijn met onvolkomenheden in ontwerp of materialen, zoals bedoeld in dit lid, dan dient de ondernemer de consument daarop te attenderen.
5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de oplevering veroorzaakt blijken te zijn door normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor schade die als gevolg daarvan ontstaat.

ARTIKEL 9 - GARANTIE
1. Door de garantie vermeld in dit artikel worden de wettelijke rechten die een consument heeft, onverlet gelaten.
2. Garantie betreft het herstel op de werf van de ondernemer van zowel gebreken die ten tijde van de koop/leve- ring niet waarneembaar waren, als het herstel van ge- breken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan.
3. Artikel 8 lid 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.
4. De consument dient zich voor de uitvoering van de garantie te wenden tot de ondernemer.
5. De consument kan, op kosten van de ondernemer, een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren, voor zover de kosten daarvan redelijk zijn. Voor de vast- stelling van die redelijkheid wordt het prijsniveau van de ondernemer in aanmerking genomen.
De derde die een noodzakelijk herstel kan uitvoeren wordt in overleg met de consument door de ondernemer aangewezen. Herstel bij een derde is alléén mogelijk:
a. indien de ondernemer niet of niet-tijdig in staat of bereid is het gebrek op zijn eigen werf te herstellen, of
b. indien sprake is van een wanverhouding tussen de noodzakelijke kosten van transport van het vaartuig naar de werf van de ondernemer en de kosten van herstel op die werf, of
c. indien in verband met de omstandigheden van de consument niet kan worden verlangd dat hij het her- stel op de werf van de ondernemer laat uitvoeren.
6. De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. de consument niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de ondernemer daarvan in kennis stelt;
b. de ondernemer niet alsnog de gelegenheid krijgt om de gebreken te herstellen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de ondernemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de ondernemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.
7. De garantietermijn bedraagt, tenzij de consument uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van deze garantie, ten aanzien van:
a. nieuwe vaartuigen, waaronder ook nieuwe onder- delen/toebehoren minimaal twaalf maanden na ver- koop;
b. gebruikte vaartuigen met een aankoopbedrag van
€ 4.500,-- of meer, minimaal zes maanden na ver- koop.
Deze garantie geldt niet ten aanzien van gebruikte onderdelen/toebehoren;
c. reparatie- en onderhoudswerkzaamheden welke door de ondernemer zijn aangenomen of uitbesteed inclusief de daarbij gebruikte materialen, minimaal drie maanden.
Deze garantie geldt niet ten aanzien van noodreparaties.
De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn uitvoeren van de niet of niet-deugdelijke uitgevoerde opdracht op de werf/het bedrijf van de ondernemer. De garantietermijn vangt aan op het tijdstip dat het vaartuig weer ter beschikking van de consument is gesteld.
8. Garantietermijnen van zes maanden en minder worden verlengd met de periode dat het vaartuig niet wordt gebruikt wegens winterstalling.

ARTIKEL 10 - DE BETALING
1. Betaling vindt plaats in contanten bij de koop of bij de levering tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of bij betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Bij koop kan de ondernemer met de consument een vooruitbetaling overeenkomen van ten hoogste 50 pro- cent van de prijs.

ARTIKEL 11 - NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid, binnen veertien dagen na ont- vangst van deze betalingsherinnering, te betalen.
Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
2. Indien de consument na verzending van de betalings- herinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op: 15% over de eerste € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,-- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,-- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,-- van het verschuldigde bedrag.
3. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

ARTIKEL 12 - ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ REPARATIE EN ONDERHOUD
1. Bij niet-tijdige betaling is de ondernemer gerechtigd om het desbetreffende vaartuig en de volledig daarbij behorende uitrusting, inventaris en overige toebehoren onder zich te houden totdat de consument het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan, inclusief de uit dit retentie- recht voortvloeiende kosten, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt. Het retentierecht van de ondernemer vervalt zodra de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de in artikel 20 genoemde Geschillencommissie en deze Commissie aan de onder- nemer heeft bevestigd dat het door de consument verschuldigde bedrag door laatstgenoemde bij haar in de- pot is gestort.
2. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor bestemde materialen en toe- behoren niet meer bedraagt dan € 10.000,-- heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van verkoop en levering mits:
- de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en
- de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes maanden de consument bij deurwaarders exploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en betaling wederom uitblijft.
3. Het recht van verkoop vervalt indien de consument zich tot de in artikel 20 genoemde Geschillencommissie heeft gewend en het door hem verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.
4. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag, indien mogelijk, aan de consument te voldoen.
5. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 13 - ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ AANNEMING VAN WERK
1. Het vaartuig in aanbouw en/of het nieuwe vaartuig zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle voor het vaartuig bestemde materialen en toebehoren) zijn het eigendom van de consument op het moment dat deze zaken op de werf arriveren of elders onder berusting van de ondernemer komen. Voorwaarde voor deze eigendomsoverdracht is dat de betreffende zaken door derden rechtsgeldig zijn overgedragen aan de onder- nemer.
2. De ondernemer heeft te allen tijde pandrecht (waar- onder het recht van parate executie) op voornoemde zaken, alsmede op de verzekeringspenningen ter vergoeding van schade daaraan, voor elk onbetaald deel van de koop- of aannemingssom voor zover verschuldigd, alsmede voor elk verlies of schade, door hem ge- leden of te lijden, indien de consument op de overeen- komst inbreuk maakt.
3. De ondernemer dient in de gevallen dat zijn toeleverancier een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt de consument hierover te informeren, alsmede over het mo- ment dat door de ondernemer aan de door de toe- leverancier gestelde voorwaarde is voldaan en de in lid 1 genoemde zaken rechtsgeldig in eigendom overgaan op de consument.
4. De consument heeft het recht om gedurende de periode dat de eigendom niet rechtsgeldig is overgedragen wegens een eigendomsvoorbehoud van de toeleverancier, zijn toekomstige betalingsverplichtingen op te schorten.
5. De consument heeft het recht zich de zaken die aldus aan hem in eigendom toebehoren, door of vanwege de ondernemer te doen aanwijzen en deze zaken te (doen) waarmerken ter beveiliging van zijn aanspraken en ter identificatie van zijn eigendom. Een bevestiging door de ondernemer aan de consument dat bedoelde zaken zijn aangekomen, houdt in dat de ondernemer deze zaken (desgewenst separaat) houdt voor de consument.
6. Onverminderd het pandrecht van de ondernemer heeft een ontbinding van de aannemingsovereenkomst niet tot gevolg dat het voormelde eigendomsrecht van de consument vervalt alvorens de ontbinding zal zijn afgewikkeld.

ARTIKEL 14 - ZEKERHEIDSRECHTEN BIJ VERKOOP VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE VAARTUIGEN
1. Het vaartuig en/of de onderdelen zoals omschreven in de koopovereenkomst (inclusief alle voor het vaartuig bestemde materialen en toebehoren) wordt geacht te zijn geleverd aan de consument op het moment dat par- tijen overeenstemming hebben bereikt en de consument een aanbetaling heeft gedaan.
2. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud, dat wil zeggen dat de geleverde zaken eigendom blijven van de ondernemer zolang de consument niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen uit de koop-/verkoop- overeenkomst (inclusief de in lid 4 genoemde kosten van verzekering) heeft voldaan.
3. Het risico van de verkochte zaak gaat over op het moment van de levering.
4. De ondernemer is verplicht het vaartuig vanaf het moment van levering zoals genoemd in lid 1 tot het mo- ment dat de consument de volledige koopsom heeft voldaan (ten behoeve van de consument) te verzekeren te- gen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en dief- stal. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de consument.
5. De consument is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan ten behoeve van de afhandeling van de koop-/verkoopovereenkomst te gebruiken en is niet bevoegd de geleverde zaken te verkopen of anderszins te vervreemden zolang de volledige betaling aan de ondernemer niet is voldaan.
6. De ondernemer heeft vóór bedoelde eigendomsoverdracht te allen tijde toegang tot de zaken die zijn eigen- dom zijn, waar die zich ook bevinden. Zodra de consument één of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer niet nakomt, worden alle vorderingen op de consument terstond en ten volle opeisbaar en is de ondernemer bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 en zonder rechtelijke tussen- komst de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren waaronder de zaak als zijn eigen- dom terug te vorderen. In dat laatste geval is de onder- nemer verplicht om het door de consument reeds betaalde gedeelte van de koopprijs, onder aftrek van kosten te retourneren.

ARTIKEL 15 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade aan de zij- de van de consument die het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
2. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een toerekenbare tekortkoming van hem en de zijnen is veroorzaakt.

ARTIKEL 16 - OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzien- bare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de ondernemer niet vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvattingen voor diens rekening moet komen.
2. Onder overmacht wordt mede verstaan een vertraging die is ontstaan doordat materialen niet op tijd worden geleverd, indien de vertraging niet te wijten valt aan omstandigheden die de ondernemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
3. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat de ondernemer werkzaamheden opschort, is de consument voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.
4. Na ontbinding van de overeenkomst op grond van over- macht heeft de ondernemer recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten van reparatie, bouw, ver- in- of afbouw, voor zover deze kosten zijn gemaakt voordat te verwachten was dat de overmachtssituatie tot ontbinding van de overeenkomst zou leiden en voor zover de consument door de verrichte werkzaamheden gebaat is.
5. De ondernemer kan zich niet op overmacht beroepen in- dien de overmachtssituatie zich voordoet nadat, door zijn toedoen dan wel door omstandigheden die voor zijn rekening komen, de overeengekomen levertijd met 15% is overschreden.

ARTIKEL 17 - OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien één der partijen haar verbintenis niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de nakoming van de daar tegenover staande verplichting op te schorten. In geval van gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Indien één der partijen haar verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ge- zien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ont- binding niet rechtvaardigt. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan doorhaling van deze teboekstelling.

ARTIKEL 18 - DE VERZEKERING BIJ NIEUW-, VER- EN AFBOUW
1. De ondernemer is verplicht het vaartuig in aanbouw, als- mede de voor de nieuwbouw of verbouw bestemde materialen, uitrustingsstukken en verdere toebehoren zo- wel tijdens het verblijf op of aan de werf als tijdens de inspectie en de proefvaart tot aan de levering op zijn naam afdoende te verzekeren tegen alle risico's die een Nederlandse Beurs cascopolis voor aanbouw of een ge- lijkwaardige polis pleegt te dekken.
De ondernemer draagt zijn recht op uitkering van de verzekeringspenningen over aan de consument ten bedrage van de som van de door deze gedane aanbetalingen. De ondernemer doet hiervan mededeling aan de verzekeraar.
Tevens moet de ondernemer de consument waarschuwen indien verval van de verzekeringsovereenkomst dreigt.
De consument is te allen tijde gerechtigd zijn betalingen op te schorten zolang de ondernemer niet heeft aan- getoond aan voornoemde verplichtingen te hebben voldaan.
2. De bij schade uit te keren verzekeringsgelden zullen worden aangewend voor het herstel van die schade op de wijze en tegen de kosten als tussen partijen overeen te komen.
3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet wanneer het vaartuig 'total loss' wordt verklaard. In dat geval zal de overeenkomst ontbonden worden geacht.

ARTIKEL 19 - KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moe- ten schriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een ge- schil.

ARTIKEL 20 - GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaar- den van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden ge- maakt bij de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,-- is gemoeid.
4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien beide partijen hier- mee uitdrukkelijk instemmen.
5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daar- van bij de Geschillencommissie aanhangig worden ge- maakt.
6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het ver- strijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend ad- vies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 21 - NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,-- per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,-- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,-- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend ad- vies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,--, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van € 10.000,-- uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal vragen ter voldoening aan de consument.
3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling ne- men van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
- aan het lid is surseance van betaling verleend;
- het lid is failliet verklaard;
- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

ARTIKEL 22 - RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

ARTIKEL 23 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moe- ten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

ARTIKEL 24 - WIJZIGINGEN
HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Wachtwoord vergeten?
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen